Wie zijn wij?

Missie en beleid

Creativiteit is de smeerolie van de samenleving.
Kunst Centraal versterkt creatieve kracht.

 


De kernwaarden van Kunst Centraal:

Enthousiast  •  Inspirerend  •  Deskundig  •  Toegankelijk

Speerpunten 2021-2024

Onze ambities voor de beleidsperiode 2021-2024 zijn verwoord in ons beleidsplan Cultuureducatie in de volle breedte. We willen:

  • Onze doelgroep verbreden
  • Onze diensten verbreden
  • Ons draagvlak verbreden

Dit realiseren we door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en ervoor te zorgen dat iedereen zich aangesproken voelt.

Primair onderwijs

We organiseren structurele, meerjarige programma’s voor het primair onderwijs. We verbinden kunstenaars en cultuurmakers met scholen en verbreden de horizon van leerkrachten en leerlingen. ‘Kunstmenu’, ‘Cultuurprogramma’ en ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ zijn beproefde succesvolle formules. Ze bieden ruimte om mee te bewegen met ontwikkelingen in het basisonderwijs, de cultuursector en de samenleving.

Voortgezet onderwijs

Cultuureducatie speelt een grote rol in de algemene vorming en ontwikkeling van de talenten van jonge mensen. Daarom is het belangrijk dat het voortgezet onderwijs voortbouwt op het fundament dat het primair onderwijs voor cultuureducatie legt. Juist jongeren moeten uitgedaagd worden om een creatieve, onderzoekende en kritische houding te ontwikkelen. Kunst Centraal speelt hier in het projectplan Brede Blik en Oog voor de toekomst op in.

Diversiteit en inclusie

Kunst Centraal is er voor alle leerlingen, leraren en docenten in de provincie Utrecht. Dit is een pluriforme groep en deze diversiteit brengt verschillen in denken, opvattingen, werkstijlen, waarden en communicatiestijlen met zich mee. We nemen deze verschillende invalshoeken mee in onze programma’s en projecten. Kunst Centraal zoekt actief naar andere verhalen en nieuwe samenwerkingen die onze activiteiten verrijken. Kunst Centraal is onderdeel van PACT Utrecht en heeft Astrid Elburg betrokken als critical friend om alert te blijven op de realisatie van de ambities.

Partners

Landschap Erfgoed Utrecht is vaste partner van Kunst Centraal in de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s. Daarnaast werkt Kunst Centraal samen met tal van provinciale en lokale culturele instellingen.

Vragen over beleid

Willy van der Luit
Directeur-bestuurder a.i.