Nieuws
januari 10
2022

Oberon onderzoek naar behoefte vo-scholen in de provincie Utrecht

Kunst Centraal ondersteunt sinds 2020 het voortgezet onderwijs bij de verankering van cultuureducatie op school. Het doel is om alle scholen in de provincie Utrecht te bereiken. Kunst Centraal richt zich op docenten en directies en wil gesprekspartner, inspirator en verbinder zijn.

Samen met docenten en leerlingen worden vakoverstijgende kunst- en cultuuractiviteiten ontwikkeld. Deze worden als format beschikbaar gesteld aan alle scholen in de provincie Utrecht. Kunst Centraal werkt hierin samen met lokale culturele instellingen. Dit sluit aan bij de ambitie van de provincie Utrecht om de culturele infrastructuur te versterken, het beleid uit te breiden naar het voortgezet onderwijs en alle leerlingen te laten kennismaken met kunst, media en erfgoed.

Onderzoek

Is Kunst Centraal op de goede weg met de ondersteuning zoals die nu is vormgegeven? Sluit die goed aan op de behoeften van scholen? En hoe moet deze ondersteuning er in de toekomst uitzien om invulling te blijven geven aan de ambities van de Provincie Utrecht?
Kunst Centraal heeft onderzoeksbureau Oberon gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de ondersteuningsbehoeften van de scholen. En de rol van Kunst Centraal in de toekomst (vanaf 2024). Dit onderzoek is gestart in december 2021. De resultaten worden begin 2023 opgeleverd.

In het onderzoek worden kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden gecombineerd. Cijfermatige gegevens worden in verband gebracht met meer contextueel geladen informatie. Dit geeft een dieper inzicht in welke ondersteuning het voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht nodig heeft om cultuureducatie te ontwikkelen en te verankeren in hun onderwijsprogramma.

Voor dit onderzoek zijn 3 onderzoeksvragen geformuleerd:

In december 2021 is gestart met een enquête onder de 100 vo scholen in de provincie Utrecht. Deze wordt herhaald in najaar 2022. In de tussenliggende periode raadplegen we culturele instellingen en gemeenten* over hun visie en verwachtingen ten aanzien van hun eigen rol en die van Kunst Centraal. In onderstaand figuur is de planning schematisch weergegeven.

*Oberon betrekt in het onderzoek de gemeenten die, al dan niet via de lokale culturele instelling, financieel bijdragen aan cultuureducatie in het vo

Benieuwd wat we nu al aanbieden voor het voortgezet onderwijs?

Bekijk ons aanbod!